Juridische mededeling

Juridische mededeling internet

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITEhttps://www.www.campingsoldecalpe.com/

1.Voor het gebruik van deze website dient de gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig te accepteren, ofwel die voorwaarden die van kracht zijn op het moment de gebruiker hier toegang tot krijgt.

2.Er wordt uitsluitend toegang tot deze site gegeven voor wettelijke doeleinden, waarbij op ieder moment het gebruik wordt aangepast op de huidige algemene voorwaarden, de van toepassing zijnde wetgeving, net als de moraal, goede gewoonten en openbare orde. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de toegang tot deze site te weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving, aan gebruikers die het overeengekomen in deze juridische mededeling schenden en zal de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van het uitvoeren van deze activiteiten die mogelijk onderdeel uitmaken van een misdrijf

3.Het bedrijf behoudt zich het eenzijdige recht voor op elk willekeurig moment de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, net als alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de website. Ook heeft het bedrijf het recht de weergave, configuratie en lokalisatie van de website op elk willekeurig moment te wijzigen, net als de inhoud en de voorwaarden die worden vereist om deze te gebruiken.

4.De gebruiker erkent dat toegang tot deze site volledig uit vrije wil is en onder zijn eigen verantwoording valt.

5.UNITURSA CALPE SL behoudt zich het recht voor de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van elk willekeurig gebruik dat tegen diens belangen of rechten ingaat of onderdeel kan uitmaken van een misdrijf.

6.UNITURSA CALPE SL behoudt zich het recht voor deze websiteservice op elk willekeurig moment zonder meer te beëindigen met een voorafgaande kennisgeving in de huidige voorwaarden van 15 dagen.

 

CLAUSULE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.UNITURSA CALPE SL kan de voortdurende beschikbaarheid van de service die deze site biedt niet garanderen, noch is het aansprakelijk voor schade en nadelen die hieruit zijn of in de toekomst kunnen ontstaan, noch de technische storingen, ongeacht de aard ervan, die voortkomen uit het gebruik van de informatie die in deze website is opgenomen.

2.In het geval er zich door een cyberaanval fouten in de gegeven informatie voordoen, is UNITURSA CALPE SL niet aansprakelijk voor dergelijke fouten, noch voor de veroorzaakte schade door het gebruik van de informatie als gevolg van dit soort fouten.

3.De inhoud van deze website is louter van informatieve aard en er is op geen enkel moment aansprakelijkheid toe te kennen aan mogelijke fouten in de weergave hiervan. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, kunt u contact opnemen via het e-mailadres dpo@ar-hotels.com

 

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1.Het industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot logo´s, symbolen of welk opgenomen ontwerpelement van deze site ook is exclusief in handen van UNITURSA CALPE SL. De gebruiker erkent en stemt in met deze rechten. De elementen van deze website waar UNITURSA CALPE SL geen industrieel of intellectueel recht over heeft, worden gebruikt met de nodige toestemming.

2.Het is niet toegestaan de inhoud van https://www.www.campingsoldecalpe.com/  of delen daarvan te kopiëren, net als de overdracht of het registreren door systemen voor terughalen van informatie, op geen enkele wijze en met geen enkel middel, tenzij de autorisatie voorafgaand schriftelijk is aangevraagd bij  UNITURSA CALPE SL

3.Het is niet toegestaan het copyright over de rechten van UNITURSA CALPE SL te omzeilen, net als het omzeilen of trachten te omzeilen van de systemen die er eventueel zouden kunnen zijn ter bescherming van de inhoud. Het is toegestaan te citeren mits de herkomstbron wordt aangegeven.

4.Elke schending van het intellectuele of industriële eigendomsrecht van dit portal of de elementen van UNITURSA CALPE SL vallen onder de passende wettelijke maatregelen met als doel deze te beschermen.

 

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

1. UNITURSA CALPE SL geeft kennis van het feit dat deze website is gevestigd in Spanje, het land van waaruit de diensten worden geboden, en daarom is de enige van toepassing zijnde wetgeving in geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden, de Spaanse wetgeving en de Internationale Verdragen die Spanje heeft afgesloten.

2.Door acceptatie van de huidige algemene voorwaarden onderwerpt de gebruiker zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken, om enige betwistingen met betrekking tot de voorgaande paragraaf op te lossen.

 

CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen heeft over aspecten aangaande de beschreven gebruiksvoorwaarden, kunt u zich richten tot de volgende adressen:

dpo@ar.hotels.com indien u gebruik wilt maken van e-mail. Voor het schrijven van een brief richt u zich tot UNITURSA CALPE SL, C/Ponent 1  03710 Calpe  Alicante

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE SERVICEPROVIDER

HANDELSNAAM: UNITURSA CALPE SL

CIF (btw-nummer): B 03528874

Adres: C/Ponent 1  03710 Calpe  Alicante

Tel. +34 965 83 23 11

Email:reservas@ar-hotels.com

Openingstijden voor het publiek: 9.00-20.00

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL: Tomo 1202 General, Folio 223, Hoja A-2198 Inscripción 1ª